วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิธีการสอนแบบ Whole Language Approach

Whole  Language Approach  เป็นการสอนภาษาโดยให้กับนักเรียน โดยนักเรียนจะมีการเรียนรู้ภาษาแบบภาพรวม และครูควรมีการจัดสภาพการณ์ให้เด็กเรียนรู้การสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์และมีความหมายด้วยสถานการณ์จริง และเรียนรู้การใช้ภาษาเป็นองค์รวมโดยไม่แยกกิจกรรมการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังออกจากกัน 

หลักการสำคัญ
1. ตอนแรกนักเรียนต้องมีการเรียนภาษาแบบภาพรวม

2. เด็กต้องเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาของภาษาก่อนแล้วค่อยดูคำศัพท์หรือไวยากรณ์ (Top-Down)

3. ความผิดพลาดที่ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  ครูอาจจะทดสอบโดยการเขียน(writing)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น